ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Посадова інструкція

_________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)   

 

_________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ                     

_________________________________________

(керівник установи, організації, інша посадова особа,

_________________________________________

уповноважена затверджувати          

_________________________________________

посадову інструкцію)                

_________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)            

"___" ____________ ____ р.            

 Посадова інструкція менеджера з допоміжної діяльності

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Менеджера з допоміжної діяльності

1.Загальні положення

1.1. Менеджер з допоміжної діяльності призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника підприємства.

1.2. Менеджер з допоміжної діяльності безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

1.3. У своїй діяльності менеджер з допоміжної діяльності керується чинним законодавством України, установчими документами підприємства, локальними нормативними актами підприємства, у т. ч. правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями про структурні підрозділи підприємства, а також наказами і розпорядженнями керівника підприємства, нормативними і методичними документами щодо організації діловодства.

1.4. Мета діяльності менеджера з допоміжної діяльності –забезпечення своєчасного та належного документообігу підприємства; забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності, фізичними та юридичними особами; підвищення іміджу підприємства.

1.5. У разі відсутності менеджера з допоміжної діяльності (хвороба, відпустка, відрядження тощо) виконання його обов'язків забезпечує інший працівник за вказівкою керівника підприємства.

2.Завдання та обов'язки менеджера з допоміжної діяльності

2.1. Очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства інформаційними зв'язками.

2.2. Організовує, регулює та контролює проведення інформаційно-аналітичної роботи підприємства. Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства в межах своєї компетенції.

2.3. Веде діловодство, виконує операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень керівництвом підприємства.

2.4. Готує документи і матеріали, необхідні для роботи підприємства за завданням керівника.

2.5. Забезпечує доставку по призначенню ділових паперів, пакетів, листів і т.п. відповідно до вказівок керівника підприємства, а також їх отримання.

2.6. Здійснює збір матеріалів та інформації, необхідних керівнику підприємства, готує аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали.

2.7. У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах, засобах масової інформації; здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними та юридичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами.

3. Права менеджера з допоміжної діяльності

3.1. Запитувати особисто або за дорученням керівництва підприємства від підрозділів підприємства та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.2. Подавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи і роботи компанії.

3.3. Вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання службових обов'язків і збереження всіх документів, що утворюються в результаті діяльності компанії.

3.4. Приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.5. Мати гідні та безпечні умови праці.

4. Відповідальність

Менеджер з допоміжної діяльності несе відповідальність:

4.1. За неякісне і несвоєчасне виконання своїх посадових завдань і обов'язків.

4.2. За невикористання або неправомірне використання наданих йому прав.

4.3. За недотримання чинного законодавства, інших нормативних актів, стандартів підприємства, наказів керівника підприємства тощо.

4.4. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

4.5. За нестачу і пошкодження з його вини офісного обладнання та меблів.

4.6. За нетактовну поведінку по відношенню до відвідувачів та клієнтів підприємства.

Оцінювання роботи менеджера (управителя) з допоміжної діяльності здійснює керівник підприємства з урахуванням оперативності та якості виконання ним своїх посадових обов'язків.

5. Менеджер з допоміжної діяльності повинен знати

5.1. Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері роботи підприємства.

5.2. Систему й організацію діловодства та ведення архівної справи.

5.3. Систему організації контролю за виконанням документів.

5.4. Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі.

5.5. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

5.6. Ділову українську мову.

5.7. Правила ділового етикету та спілкування.

5.8. Основи економіки праці та трудового законодавства.

5.9. Інструментальні засоби сучасного офісу (інформаційні технології та засоби оргтехніки).

5.10. Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

6.Кваліфікаційні вимоги до менеджера з допоміжної діяльності

Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи, або повна вища освіта (магістр, спеціаліст) та загальний стаж роботи не менше 1 року.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Менеджер з допоміжної діяльності безпосередньо підтримує зв'язок з керівниками всіх виробничих та функціональних підрозділів підприємства, отримує від них необхідну інформацію для забезпечення діяльності підприємства.

Керівник:

_____________________

(підпис)

______________________

(прізвище, ініціали)

Візи

Юрисконсульт

Інспектор з кадрів

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище, ініціали)

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

 

З інструкцією ознайомлений(-а):

 

"___" __________ ____ р.

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище, ініціали)