ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Зберігання

Договір складського зберігання

ДОГОВІР СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

м. _____________________                                                                                                                "___" ____________ 20__ р.

____________________________________________________________________________

                                           (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Товарний склад") в особі _____________________________________

____________________________________________________________________________,

                                 (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________,

                                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,та ___________________________________________________________

                                                       (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Поклажодавець") в особі _____________________________________

____________________________________________________________________________,

                                    (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________,

                                          (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір складського зберігання (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому Поклажодавцем (надалі іменується "товар"), і повернути цей товар Поклажедавцеві у схоронності.

1.2. За цим Договором на зберігання передається наступний товар: ____________________________________________________________________________.

1.2.1. Докладний перелік майна, що передається на зберігання, його кількість і оцінка мають бути визначені в складських документах, що видаються Товарним складом Поклажодавцеві безпосередньо після передання товару на зберігання (подвійне складське свідоцтво).

1.3. Строк зберігання: _____________________________________________.

1.4. Місце зберігання: _____________________________________________.

1.5. Порядок і строк передання товару на зберігання: __________________.

1.6. Умови зберігання: ____________________________________________.

1.7. Порядок повернення товару після закінчення строку зберігання: ______________________.

1.8. Товар, прийнятий на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання шляхом застави відповідного свідоцтва.

1.9. Володілець складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі, у повному обсязі.

1.10. Володілець лише складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, але не може взяти його зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

1.11. Володілець лише заставного свідоцтва має право застави на товар на суму виданого за заставним свідоцтвом кредиту та відсотків за ним. У разі застави майна про це робиться відмітка на складському свідоцтві.

1.12. Товарний склад видає товар володільцеві складського та заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше, як в обмін на обидва свідоцтва разом.

1.13. Володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але сплатив суму боргу за ним, товар видається Товарним складом не інакше, як в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом з ним квитанції про сплату всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.

1.14. Товарний склад, що видав товар володільцеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суму боргу за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за платіж усієї забезпеченої за ним суми.

1.15. Володілець складського та заставного свідоцтва має право вимагати видачі товару частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на товар, що залишився на складі.

1.16. При переданні товару на зберігання третій особі Товарним складом, якщо він вимушений зробити це в інтересах Поклажодавця і не має можливості отримати його згоду, умови цього Договору зберігають чинність і Товарний склад відповідає за дії особи, якій він передав товар на зберігання.

1.17. У разі, коли товар, що є на зберіганні, пошкоджений або ж виникла реальна загроза його пошкодження, а також якщо виникли інші обставини, що не дають змоги забезпечити схоронність товару, а вжиття заходів з боку Поклажодавця очікувати неможливо, Товарний склад має право продати товар чи його частину самостійно. Якщо зазначені причини виникли з підстав, за які Товарний склад не відповідає, він має право за рахунок купівельної ціни відшкодувати свої витрати з продажу товару.

1.18. Товар повертається Поклажодавцю в такому стані, в якому він був прийнятий на зберігання, з урахуванням зміни його природних властивостей.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Товарний склад зобов'язаний:

2.1.1. під час приймання товару провести за власний рахунок огляд товару, визначити його кількість та зовнішній стан шляхом _____________________;

2.1.2. повідомити Поклажодавця про самостійно вжиті негайні заходи, що змінюють умови зберігання та спрямовані на забезпечення збереження товару шляхом _______________ в строк _________________;

2.1.3. при виявленні пошкодження товару скласти про це акт і негайно повідомити Поклажодавця шляхом ______________ в строк ________________;

2.1.4. видати Поклажодавцеві подвійне складське свідоцтво, що підтверджує приймання товару на зберігання в строк ______________ шляхом _________________;

2.1.5. надавати можливість Поклажодавцю здійснювати огляд товару шляхом ______________ в строк ____________________.

2.1.6. вживати всіх заходів для забезпечення схоронності товару.

2.2. Кожна із Сторін при поверненні товару після закінчення строку зберігання має право вимагати його огляду та перевірки якості шляхом _________ в строк _______________. При цьому пов'язані з цим витрати несе Сторона, яка вимагає такі огляд та перевірку.

2.3. Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або перевірений Сторонами, заява про нестачу або пошкодження майна внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблена Поклажодавцем у письмовій формі при одержанні товару, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі приймання товару, - протягом трьох календарних днів після його одержання.

2.3.1. У випадку відсутності заяви Поклажодавця, передбаченої п. 2.3 цього Договору, вважається, що товар був повернений Товарний складом відповідно до умов цього Договору.

2.4. Якщо для забезпечення схоронності товару необхідною є термінова зміна умов зберігання, Товарний склад зобов'язаний вжити термінових заходів для забезпечення належного зберігання та сповістити про них Поклажодавця.

2.5. Товарний склад зобов'язаний на першу вимогу Поклажодавця повернути йому товар навіть коли передбачений Договором строк його зберігання не закінчився.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.2. Товарний склад відповідає за втрату (нестачу, знищення) або пошкодження (псування) товару, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили, або через такі властивості товару, про які Товарний склад, приймаючи їх на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності.

4. РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОРЯДОК ЇЇ СПЛАТИ

4.1. Плата за зберігання товару становить ___ грн. та підлягає сплаті Поклажодавцю шляхом перерахування в безготівковій формі на поточний рахунок Товарного складу в строк __________________.

4.2. Витрати Товарного складу на зберігання відшкодовуються в розмірі, в порядку та в строки, передбачені в додатку N ___ до цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Товарний склад є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВАРНИЙ СКЛАД

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПІДПИСИ

За ТОВАРНИЙ СКЛАД

Керівник ___________/_______/

м. п.

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

СТОРІН

За ПОКЛАЖОДАВЦЯ

Керівник ___________/_______/

м. п.

 

 

З послугами нашого юридичного бюро "Ксенія Гольдарб та партнери" ви можете ознайомитись тут - юридичні послуги Київ


Звертайтесь за допомогою з будь-яких юридичних питань до нашого юридичного бюро "Ксенія Гольдарб та партнери" - юридичні послуги Київ