ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Забезпечення виконавчих зобов'язань

Договір про надання завдатку

ДОГОВІР про надання завдатку

м. __________________                                                                                               "___" ______________ 20__ р.

_______________________________________________________________

                                 (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Боржник") в особі ____________________________________

____________________________________________________________________,

                                  (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

                                           (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та ____________________________________________________

                                                     (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Кредитор") в особі ___________________________________

____________________________________________________________________,

                            (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

                                      (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання завдатку (надалі іменується "Договір про завдаток") у відповідності із параграфом 5 глави 49 Цивільного кодексу України з метою підтвердження укладення Сторонами Договору _____________ N ___ від "___" ____________ ____ року (надалі іменується "Договір") та на забезпечення його виконання, про наступне:

1.Сторони дійшли згоди в тому, що грошова сума у розмірі _______ грн.,

сплачена Боржником у рахунок належних з нього за Договором платежів, є завдатком.

2. У разі порушення Договору з вини Боржника завдаток залишається у Кредитора.

3. У разі порушення Договору з вини Кредитора, він зобов'язаний повернути Боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку в строк________ шляхом _____________.

4. У разі припинення Договору до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню Кредитором Боржнику в строк________ шляхом _____________.

5. Усі спори, що виникають з цього Договору про завдаток або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Цей Договір про завдаток вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

8. Строк цього Договору про завдаток починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6 цього Договору про завдаток та триває протягом часу достатнього для належного виконання Сторонами цього Договору про завдаток.

9. Цей Договір про завдаток складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БОРЖНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи

За Боржника

Керівник _____________/___________/

м. п.

КРЕДИТОР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

сторін

За кредитора

Керівник _____________/___________/

м. п.