ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Виконання науково-дослідних робіт

ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

ДОГОВІР

НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

м. __________________                                                                                                             "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________,

                                  (повна назва юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)

далі - Замовник, в особі ________________________________________________________,

                                                                                 (посада та П. І. Б.)

що діє на підставі _____________________________________________________________,

                                                                                (положення, статуту)

з однієї сторони, і _____________________________________________________________,

                                                  (повна назва юридичної чи П. І. Б. фізичної особи)

далі - Виконавець, в особі ______________________________________________________,

                                                                                    (посада та П. І. Б.)

що діє на підставі _____________________________________________________________

                                                                         (положення, статуту)

з другої сторони, уклали цей Договір на виконання науково-дослідних робіт (далі - Договір) про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконати та здати Замовнику, а останній зобов'язується прийняти та оплатити Виконавцеві науково-дослідну роботу за темою ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ (надалі - роботу).

(найменування, шифр теми за ДСТУ, ТУ тощо)

1.1.1. Обсяг робіт та окремі її етапи визначаються у програмі та календарному плані, що додаються до Договору та становлять його невід'ємну частину.

2. Технічні умови

2.1. Передбачена договором робота виконується Виконавцем у повній відповідності з ________________________________________________________________

(технічні умови й інші документи, затверджені чи погоджені у встановленому порядку, їхні номери і дати)

2.2. Виконавець вправі під свою відповідальність вносити зміни в рішення як окремих, так і вузлових технічних питань, у методику і зміст досліджень та випробувань, якщо ці зміни не суперечать вимогам, встановленим п. 2 цього Договору.

2.3. Будь-яка погоджена з Виконавцем зміна тактико-технічних (технічних) вимог, внесена в процесі виконання Договору за письмовою вимогою Замовника, що викликає зменшення чи збільшення обсягу робіт, передбаченого календарним планом, і вимог, встановлених п.2 даного Договору, повинна бути оформлена в 30-денний строк додатковою угодою сторін з додатком протоколу узгодження доплати (знижки) до ціни роботи.

2.4. Доробки, виконані без погодження із Замовником та/або із відступами від тактико-технічного (технічного) завдання й інших вимог, встановлених у п. 2 даного Договору та/або із помилками в розрахунках тощо, здійснюються Виконавцем за свій рахунок.

2.5. У випадку, коли після оплати роботи в Замовника виявляються додаткові зауваження чи претензії, йому надається право заявити їх Виконавцю протягом _____ днів після вручення Замовнику науково-технічного звіту.

2.5.1. Виконавець зобов'язаний на вимогу Замовника зробити необхідні виправлення у виконаній роботі без додаткової оплати за умови, що вони не виходять за межі програм робіт і теми. Строк внесення виправлень узгоджується сторонами.

2.6. Розроблена згідно з Договором науково-технічна документація повинна містити науково-технічне й економічне обґрунтування висновків і рекомендацій Виконавця, підтверджене експериментальними даними й теоретичними розрахунками.

2.6.1. Документація передається Замовнику в оригіналах, у дублікатах ________ прим., у копіях _______ прим.

2.7. Якщо в процесі виконання роботи Виконавець з'ясує недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець вправі призупинити її, повідомивши про це Замовника в ______ денний строк після призупинення.

2.7.1. У цьому випадку сторони зобов'язані в __________ строк розглянути питання про доцільність продовження роботи і за необхідності ввійти з клопотанням у відповідні організації про припинення роботи.

2.8. Замовник має право перевіряти хід і якість виконання науково-дослідної роботи, передбаченої договором, без втручання в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

2.8.1. За роботами, що виконуються Замовником за договором з Генеральним замовником, перевірки можуть проводитися за участю представників Генерального замовника.

2.9. Питання про використання (у тому числі передачу) Виконавцем результатів робіт, виконуваних за цим договором, вирішується по узгодженню із Замовником (Генеральним замовником, якщо робота виконується за договором з Генеральним замовником).

2.10. При виконанні робіт, передбачених цим Договором, і використанні (у тому числі передачі) результатів робіт повинні виконуватися наступні умови _____________________________________________________________________________

                                               (найменування, номери і дати документів, що встановлюють

_____________________________________________________________________________.

режим обмеження доступу до робіт і документів, ступінь таємності й інші обов'язкові умови)

3. Строки виконання

3.1. Передбачена Договором робота виконується в строки, зазначені в календарному плані, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2. Виконавець вправі за погодженням із Замовником достроково здати виконану роботу в цілому чи її окремі етапи. Замовник приймає й оплачує таку роботу (етапи роботи) відповідно до умов Договору.

3.3. Датою виконання зобов'язань за Договором в цілому і по окремих етапах вважається дата підписання (затвердження) акта прийому-передачі роботи (етапу).

4. Порядок приймання та здачі виконаних робіт

4.1. Виконавець зобов'язаний у письмовій формі сповістити ___________________

                                                                                 (Замовника, представника Замовника тощо)

про готовність роботи в цілому та по кожному етапу, передбаченому Договором, негайно після завершення виконання роботи.

4.1.1. Повідомлення Виконавця про готовність роботи та кожного етапу до здачі повинно бути підписано керівником чи уповноваженою особою Сторони.

4.2. Приймання виконаних робіт здійснюється в порядку, встановленому

_____________________________________________________________________________

                          (вказати номери ДСТ, найменування, номери й дати)

5. Вартість робіт і порядок розрахунків

5.1. Виконана відповідно до вимог, встановлених у п. 2 даного Договору, робота оплачується за договірною ціною, погодженою Виконавцем і Замовником у встановленому порядку.

5.1.1. Договірна ціна роботи за цим договором згідно з протоколом узгодження N ___ від "___" ____________ 20__ р. встановлена в розмірі _____________________ гривень, у тому числі за етапами роботи:

_____________________________________________________________________________.

(номери, найменування етапів, розмір ціни, номери й дати протоколів узгодження цін)

5.1.2. При зміні у встановленому порядку тактико-технічного (технічного) завдання й інших вимог п. 2 даного Договору, збільшенні чи зменшенні обсягу робіт ціна роботи за згодою сторін може бути, відповідно, переглянута.

5.2. Розрахунки за виконану згідно цього Договору роботу здійснюються між Замовником і Виконавцем послідовно за кожен закінчений та зданий етап роботи в розмірі їх ціни у порядку, встановленому ________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

                                   (найменування, номер і дата документа)

5.3. Видача авансів і визначення їхніх розмірів здійснюються в порядку, встановленому

______________________________________________________________

                    (найменування, номер і дата документа)

5.3.1. Аванс за перший етап робіт видається в _______ денний строк після підписання сторонами Договору.

5.4. Оплата вартості кожного виконаного етапу роботи, за винятком виданого авансу, здійснюється Замовником за рахунком Виконавця, пред'явленим разом із актом прийому-передачі робіт.

5.4.1. Замовник має право відмовитися від оплати рахунку, якщо до нього не буде додано оригіналу акта прийому-передачі.

5.5. Замовник має право аналізувати фактичні витрати на виконані роботи з первинних і зведених документів Виконавця і співвиконавців без зміни ціни.

5.5.1. За роботами, що виконуються Замовником за договором з Генеральним замовником, фактичні витрати виконавця аналізуються Замовником за участю представника Генерального замовника.

5.6. У випадку призупинення на прохання Замовника виконання етапу роботи, розпочатого Виконавцем, на строк, більше ______ місяців, Замовник оплачує Виконавцю фактичні витрати за виконаний обсяг робіт на момент призупинення виконання.

5.6.1. Робота, припинена з вини Замовника, оплачується за фактично зробленими витратами з рівнем рентабельності, передбаченим у ціні на дану роботу.

6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством Українии.

6.1.1. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

6.2.1. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. За кожний день прострочення оплати за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі ________ % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

6.5.1. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.6. Цей Договір складений українською мовою на _____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7.7. Виконавець _______ статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.

                      (має, не має)

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Підпис __________________________

М. П.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Підпис __________________________

М. П.