ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Відступлення вимоги, переведення боргу

Договір про відступлення права вимоги (цесії)

ДОГОВІР

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ (ЦЕСІЇ)

м. __________________                                                                                                        "___" ____________ 20_ р.

________________________________________________________________________________

                                         (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Первісний кредитор") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________________,

                                   (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________, з однієї сторони,

                                        (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та______________________________________________________________________________

                                                   (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Новий кредитор") в особі ________________________________________

_______________________________________________________________________________,

                                         (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________, з іншої сторони,

                                     (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про відступлення права вимоги (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредиторові, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторрові у відповідності до Договору ________ N _____________________________ від "___" ____________ 200_ р. між Первісним кредитором і ______________________ (надалі іменується "Боржник").

2. За цим Договором Новий кредитор набуває право вимагати від Боржника належного виконання наступних обов'язків:

а) ___________________________________________________________________;

б) ___________________________________________________________________.

3. Право вимоги засновано на _____________________________________

_____________________________________________________________________

(вказується перелік документів, що підтверджують право вимоги Первісного кредитора до Боржника)

4. Копії документів, вказаних у п. 3 цього Договору, передаються Первісним кредитором Новому кредиторові в момент підписання цього Договору.

5. Новий кредитор повідомлений про заперечення, які існують у Боржника на момент підписання Договору і які можуть бути висунуті проти вимог Нового кредитора, а також про зміст листування і переговорів між Первісним кредитором і Боржником.

6. Первісний кредитор зобов'язаний повідомити Боржника про відступлення права вимоги за цим Договором протягом _________________________ днів з моменту набрання чинності цим Договором.

7. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за дійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання Боржником його обов'язків.

7.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8. За порушення обов'язку, визначеного у п. 6 цього Договору, Первісний кредитор несе наступну відповідальність: __________________________________.

9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

12. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

15. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Первісний кредитор

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Підписи

За Первісного кредитора

Керівник ____________/____________/

М. П.

Новий кредитор

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

сторін

За Нового кредитора

Керівник ____________/____________/

М. П.

 

 

Звертайтесь за допомогою з будь-яких юридичних питань до нашого юридичного бюро "Ксенія Гольдарб та партнери" - юридичні послуги Київ