ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Зміст

1. Перелік посад працівників, з якими може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Типовий договір про повну матеріальну відповідальність. 

2. Колективний договір

3. Нормативно-правові акти:

4. Статті по темі:

5. Зразки колективного договору.

6. Трудовий договір

7. Нормативно-правові акти:

8. Статті по темі:

9. Зразок строкового трудового договору.

10. Зразок Трудового договору про роботу за сумісництвом.

11. Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю.

12. Зразок контракту.

13. Переведення на іншу роботу

14. Нормативно-правові акти:

15. Статті по темі:

16. Звільнення з роботи

17. Нормативно-правові акти:

18. Статті по темі:

19. Відпустки

20. Нормативно-правові акти:

21. Статті по темі:

22. Досрочный выход на пенсию

23. Другие статьи

 

Помічник кадровика

Зразок колективного договору

Зареєстрований ПРИЙНЯТИЙ

виконкомом _____________ загальними зборами

районної в м. __________ ради протокол №3

РІШЕННЯ від __._.20_ року

від __________ 20___р. №____________

Заступник голови ради з

питань діяльності виконавчих

органів – керуючий справами

виконкому ______________

ПРИЙНЯТИЙ

виконкомом _____________ загальними зборами

районної в м. __________ ради протокол №3

РІШЕННЯ від __._.20_ року

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між власником та трудовим колективом

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ХХХ"

на 20__-201__ рр.

Примітка або рекомендації реєструючого органу

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

З М І С Т

Загальні положення 4

Розділ I. Господарська діяльність та розвиток підприємства 5

Розділ II. Гарантії працівників у разі зміни організації праці. Забезпечення

продуктивної зайнятості 6

Розділ III. Оплата праці. Гарантії, компенсації, пільги 7

Розділ IV. Трудові відносини. Режим праці та відпочинку 9

Розділ V. Умови та охорона праці 15

Розділ VI. Соціальні пільги та гарантії 16

Розділ VII. Гарантії діяльності уповноваженого представника трудового колективу. 17

Заключні положення 18

Додатки 19

Скорочення, що вживаються у тексті колективного договору:

Колективний договір – договір;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ХХХ " – підприємство;

Власники або уповноважений ними орган – власник;

Трудовий колектив ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ХХХ" - трудовий колектив (наймані працівники, працівники);

Особа, уповноважена представляти інтереси трудового колективу у взаємовідносинах з власником - уповноважений представник трудового колективу.

Договір розроблено і укладено на основі наступних законодавчих актів:

 • Конституція України від 28.06.96;
 • Кодекс законів про працю України від 10.12.71, №322-VIII;
 • Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.93, №3356-ХП;
 • Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92, №2694-ХП;
 • Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95, №108/95-ВР;
 • Закон України "Про відпустки" від 15.11.96, №504/96-ВР;
 • Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91, №803-ХІІ;
 • Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91, №875-ХП;
 • Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98, №137/98-ВР;
 • Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91, №1576-ХІІ;
 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001, №2240-111;
 • Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001, №2213-111;
 • Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92, №2343-ХІІ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Мета укладення колективного договору

Цей договір укладено з метою регулювання господарських, трудових та соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих і власника з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України "Про колективні договори і угоди", інших актів законодавства України.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

2. Сторони договору та їх повноваження

2.1. Договір укладено між власником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХХ" в особі директора ____________________, з однієї сторони, і трудовим колективом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХХ" в особі обраного й уповноваженого представника трудового колективу ____________________, з іншої сторони.

2.2. Власник підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним законодавством та статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов'язань сторони власника, визначених цим договором.

2.3. Уповноважений представник трудового колективу має повноваження, визначені чинним законодавством та діє на підставі протоколу загальних зборів трудового колективу № 1 від 29.05.20___ р.

2.4. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов'язань і положень цього колективного договору, надаватимуть перевагу розв'язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

3. Сфера дії договору

3.1. Положення договору поширюються на всіх працівників підприємства, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства.

3.2. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов'язань за договором.

3.3. Невід'ємною частиною договору є додатки до нього (№№ 1-6).

4. Термін дії колективного договору та набуття ним чинності

Договір укладено на 20__-201__ роки, він набирає чинності з моменту його підписання представниками сторін.

Після закінчення строку дії договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний договір.

Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії договору письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Цей договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

У разі припинення підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення) цей договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника чинність договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного договору.

У разі ліквідації підприємства цей договір діє протягом усього строку проведення ліквідаційної процедури.

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов'язковому порядку, у зв'язку із змінами чинного законодавства з питань, що є предметом договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що розглядаються у семиденний строк з дня їх отримання іншою стороною.

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до відома працівників підприємства

Власник зобов'язується забезпечити ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення з ними трудового договору.

7. Повідомна реєстрація колективного договору

Договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ I.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Власник зобов'язується:

1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, створення належних умов праці та отримання підприємством прибутку.

2. Проводити систематичну роботу щодо підвищення технічного рівня організації праці, впровадження нової техніки, прогресивних технологій.

3. Розробити за участю уповноваженого представника трудового колективу стратегію підвищення ефективності праці та соціально-економічного розвитку підприємства.

4. Розробити за участю уповноваженого представника трудового колективу та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників для підвищення продуктивності та якості праці, раціонального та бережливого використання матеріальних і технічних ресурсів.

5. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні підприємством.

Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи підприємства, підвищення ефективності праці та оптимізації витрат підприємства. Інформувати трудовий колектив про результати їх розгляду та вжиті заходи.

6. Брати участь у заходах трудового колективу щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників на його запрошення.

Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується :

7. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, збільшенню прибутку, підвищенню продуктивності праці.

8. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та бережливого використання матеріальних і технічних ресурсів, збереження майна підприємства.

9. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до відома сторони власника й вживати заходів щодо їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

10. Запрошувати повноважного представника власника на засідання трудового колективу, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

РОЗДІЛ ІІ.

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Власник зобов'язується:

1. При вивільненні працівників у випадках змін в організації праці враховувати переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

2. Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці.

3. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації праці пропонувати працівникові (при наявності вакансій, на які він може претендувати) іншу роботу на підприємстві.

4. У зв'язку із змінами в організації праці, повідомити працівника, при продовжені ним роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, про зміни істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад) не пізніше ніж за два місяці.

5. Доводити до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

6. Враховувати при прийнятті рішень про вивільнення працівників пропозицій уповноваженого представника трудового колективу про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

7. Припинити діяльність підприємства, зміну форм власності або часткове зупинення праці, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці тільки після завчасного надання уповноваженому представнику трудового колективу інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводити консультації з уповноваженим представником трудового колективу про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

8. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з підприємства з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

9. Забезпечити за рахунок коштів підприємства підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників чи одержання ними суміжної професії, якщо це необхідно для їх майбутнього працевлаштування.

10. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв'язку зі зміною організації або форми власності, банкрутства підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.

11. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості на підприємстві та якщо передбачаються масові вивільнення працівників.

12. Надавати працівникам підприємства безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується:

13. Представляти інтереси працівників у відносинах з власником з питань масових вивільнень працівників.

Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення власником вимог законодавства України.

14. Розробляти та вносити власнику пропозиції щодо перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

15. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.

РОЗДІЛ ІIІ.

ОПЛАТА ПРАЦІ. ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ, ПІЛЬГИ.

Сторони домовились про наступне:

У сфері форм і систем оплати праці

1. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам підприємства у відповідності з трудовим договором на підставі місячних посадових окладів, відповідно до штатного розкладу, які не можуть бути нижчими за розмір мінімальної заробітної плати за просту некваліфіковану працю, встановленої чинним законодавством України (додаток №1).

2. Виплачувати винагороду за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

3. Виплачувати заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами нормами.

4. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення місячних посадових окладів, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат у разі зростання обсягів наданих послуг, продуктивності праці, та інших випадках.

5. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

6. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у встановленому законодавством порядку.

У сфері строків виплати заробітної плати

7. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам регулярно в робочі дні двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Терміни виплати: аванс – 24 числа поточного місяця, остаточний розрахунок – 10 числа наступного місяця.

Виплачувати заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

8. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника.

9. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки.

10. При кожній виплаті заробітної плати власник повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

У сфері виплати доплат і надбавок до посадових окладів працівників.

11. Працівникам, які виконують на підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата у розмірі 50% посадового окладу за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

12. Праця в надурочний час оплачується згідно з вимогами статті 106 КЗпП України.

13. Робота у святковий і неробочий день оплачується згідно з вимогами статті 107 КЗпП України. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

14. Робота у нічний час оплачується у розмірі 20 % відсотків окладу за кожну годину праці у нічний час.

15. Працівникам підприємства виплачуються також інші доплати та надбавки передбачені у додатку № 2 до цього договору.

У сфері преміювання працівників

16. Працівники мають право на отримання премії за підсумками роботи підприємства за квартал у випадку:

 • досягнення високих виробничих показників, за умови одночасного бездоганного виконання своїх трудових обов'язків, покладених на нього трудовим договором, посадовою інструкцією або розпорядженням безпосереднього керівника;
 • якісного та оперативного виконання особливо важливих завдань або термінових робіт;
 • підвищення ефективності праці;
 • впровадження винаходів, корисних моделей, промислових зразків або раціоналізаторських пропозицій на підприємстві;
 • розробки та впровадження заходів, спрямованих на заощадження матеріалів, енергії, а також покращення умов праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

17. Розмір премій працівників може становити від 10% до 50% від посадового окладу працівника (без урахування передбачених надбавок та доплат).

18. Преміювання працівників підприємства здійснюється на підставі наказу директора підприємства, який визначає конкретний розмір премії кожному працівнику за поданням керівника відповідного структурного підрозділу.

У сфері гарантій та компенсацій

19. Працівники підприємства користуються всіма гарантіями та компенсаціями, які передбачені діючим законодавством, зокрема:

- на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість.

працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством. За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.

-при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством;

- відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України та з урахуванням обмежень, що встановлені державою.

У сфері заборгованості з заробітної плати

20. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати. Компенсація провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

21. Власник підприємства несе персональну відповідальність за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати чи виплати її не в повному обсязі відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Представник трудового колективу зобов'язується:

22. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

23. Представляти і захищати інтереси працівників підприємства у сфері оплати праці.

24. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.

25. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

РОЗДІЛ IV

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

У сфері трудових відносин:

Власник зобов'язується:

1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на підприємство. Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законами України.

2. Спільно з уповноваженим представником трудового колективу розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку, затвердити їх на загальних зборах трудового колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

3. При укладенні трудового договору не вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, державну реєстрацію та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов'язаний:

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

5. Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, займаній посаді, кваліфікації.

6. Не вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.

7. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу, змінювати істотні умови праці виключно у випадках, на підставах та в порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Здійснювати тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, лише за його згодою та у випадках встановлених законодавством.

9. Не розривати трудові договори з працівниками, крім випадків визначених законодавством, а також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 ч.1 ст. 40 КЗпП України.

10. Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п.1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, та за попередньою згодою уповноваженого представника трудового колективу (крім випадку ліквідації підприємства).

11. Надавати уповноваженому представнику трудового колективу на його вимогу обґрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником.

12. Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (крім випадків, передбачених п.5 ч.1 ст. 40 КЗпП України), а також у період перебування працівника у відпустці.

13. Власник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести виплату всіх сум, зароблених ним на підприємстві.

Сторони домовились між собою про те, що:

14. Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

15. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

16. Випробування не встановлюватиметься при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, та в інших випадках передбачених законодавством.

17. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

18. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

19. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

20. Працівники підприємства повинні виконувати доручену їм роботу особисто і не мають права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

21. Прийом на роботу нових працівників здійснюється тільки у випадках, коли забезпечена повна зайнятість раніше прийнятих працівників.

22. Кожен працівник зобов'язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. На вимогу власника надавати звіти про виконання своїх обов'язків.

23. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

23.1. Дисциплінарне стягнення застосовується власником безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

23.2. Дисциплінарні стягнення оголошуються в наказі (розпорядженні) і повідомляються працівникові під розписку.

24. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну ним підприємству внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на нього трудових обов'язків, незалежно від притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

25. Усі працівники зобов'язуються не знаходитися в приміщеннях підприємства в неробочий час з причин, не пов'язаних із роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб без дозволу власника.

У сфері режиму праці та відпочинку:

Сторони домовились про наступне:

26. Встановити на підприємстві наступний режим роботи:

Для адміністрації підприємства та відділу фінансів:

 • початок роботи - 9.00;
 • закінчення роботи - 18.00;
 • перерва для відпочинку та харчування – 12.30-13.30
 • субота та неділя – вихідні дні.

Для відділу продаж, відділу технічного обслуговування автомобілів та відділу торгівлі запчастинами:

 • початок роботи 1-ї зміни – 9.00;
 • перерва для відпочинку та харчування – 12.00-12.30;
 • закінчення роботи 1-ї зміни – 14.00;
 • початок роботи 2-ї зміни – 14.00;
 • перерва для відпочинку та харчування – 17.00-17.30;
 • закінчення роботи 2-ї зміни – 19.00;
 • субота – з 10.00 до 17.00;
 • неділя – з 10.00 до 15.00

Для відділу обслуговуючого персоналу:

 • початок роботи 1-ї зміни – 8.00;
 • перерва для відпочинку та харчування – 12.00-12.30;
 • закінчення роботи 1-ї зміни – 14.00;
 • початок роботи 2-ї зміни – 14.00;
 • перерва для відпочинку та харчування – 18.00-18.30;
 • закінчення роботи 2-ї зміни – 20.00;
 • субота – з 10.00 до 17.00;
 • неділя – з 10.00 до 15.00.

27. Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймаються власником за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу не пізніше ніж за два тижні до їх перенесення.

28. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, неповний робочий час.

29. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.

30. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки за погодженням із уповноваженим представником трудового колективу. Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку.

Власник зобов'язується:

31. Встановити всім працівникам щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарних дні. Встановити окремим категоріям працівників щорічну додаткову оплачувану відпустку (додаток № 3).

Інвалідам I і II груп встановити щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

Особам віком до вісімнадцяти років встановити щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

32. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Замінювати відпустки матеріальною компенсацією тільки у випадках, встановлених законодавством.

33. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу до 20 січня поточного року та доводити його до відома працівників.

При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком періоду.

Надавати подружжям, які працюють на підприємстві, право на щорічну відпустку в один і той самий період.

34. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час, у випадках, передбачених законодавством.

35. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на іншій період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її у випадках, визначених законодавством.

36. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством.

37. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

38. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством, а саме :

 • у зв'язку з вагітністю та пологами ( надається на підставі медичного висновку, сумарно -126 календарних днів, 140 - у разі народження двох і більше дітей, та у разі ускладнення пологів);
 • для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за бажанням жінки);
 • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.

39. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником, відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік, а також в обов'язковому порядку:

39.1. Матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

39.2. Чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

39.3. Матері або іншим особам, зазначених в законодавстві, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;

39.4. Особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

39.5. Працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

39.6. Працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

39.7. Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;

39.8Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

39.9. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

39.10. Сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи

39.11Працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

39.12. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується:

40. Сприяти дотриманню працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов'язків.

41. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.

42. Розглядати обґрунтоване письмове подання власника про розірвання трудового договору з працівником, у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти власника про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.

43. У разі порушення трудових прав працівників представляти та відстоювати права працівників у відносинах з власником.

РОЗДІЛ V.

УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві власник зобов'язується:

1. Розробити, за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж (додаток №4).

2. При укладенні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

3. Працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком.

Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.

4. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

5. Забезпечувати належне утримання та фінансування відповідно до складеного власником спільно з уповноваженим представником трудового колективу кошторису комплектування аптечки необхідними медикаментами.

6. Забезпечувати фінансування та організовувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

7. Проводити спільно з уповноваженим представником трудового колективу своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві.

Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на підприємстві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

8. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або працівників, які його оточують, і навколишнього середовища.

9. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі 3-х місячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання власником законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань.

10. Відраховувати кошти до фонду охорони праці підприємства у розмірі 0,5% від фактичного обсягу наданих послуг і виконаних робіт.

Використовувати кошти фонду за погодженням з уповноваженим представником трудового колективу тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці (додаток №№ 5, 6).

11. Видавати безоплатно працівникам, робота яких пов'язана із забрудненням, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби за встановленими нормами.

Забезпечувати придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та цього договору.

12. Забезпечити здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

13. За рахунок коштів підприємства проводити навчання з питань охорони праці.

Працівники підприємства мають право:

14. Відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для їх життя чи здоров'я або для людей, які їх оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці, а також страхового експерта з охорони праці.

15. Розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов договору з цих питань.

Працівники підприємства зобов'язуються:

16. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

17. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

18. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження чи знищення.

Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується:

19. Здійснювати контроль за дотриманням власником законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

20. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань з охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.

21. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.

22. У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, на час, необхідний для усунення цієї загрози.

РОЗДІЛ VI

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ.

Власник зобов'язується:

1. Надавати працівникам вільний час для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки в державні органи для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення яких-небудь відрахувань із заробітної плати чи інших необґрунтованих санкцій.

Власник має право:

2. За умови наявності прибутку на підприємстві надавати працівникам наступні соціальні пільги:

 • безвідсоткові позики працівникам підприємства, які перебувають на квартирному обліку, на будівництво або придбання житла;
 • матеріальну допомогу працівникам з нагоди одруження, народження дитини; у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • оплату додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам, які виховують дітей;
 • безвідсоткові позики працівникам підприємства або членам їх родини, які перебувають на довгостроковому стаціонарному лікуванні або потребують складної хірургічної операції;
 • єдиноразову нецільову допомогу працівникам за рішенням керівника підприємства;
 • безвідсоткові позики на навчання працівника або його дитини у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах;
 • часткову оплату вартості путівок на лікування та відпочинок працівників;
 • надання матеріальної допомоги багатодітним родинам та одиноким матерям; родинам, які мають дитину – інваліда; працівникам, які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин (стихійного лиха, крадіжки, пожежі тощо);
 • єдиноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію.

Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується:

3. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну допомогу з питань соціального захисту.

РОЗДІЛ VII

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕДСТАВНИКА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Власник визнає уповноваженого представника трудового колективу повноважним представником інтересів працівників, які працюють на підприємстві, і погоджує з ним накази та інші локальні акти з питань, що є предметом цього договору.

Власник зобов'язується:

1. Забезпечити реалізацію прав та гарантій діяльності уповноваженого представника трудового колективу, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав або перешкоджанню їх здійсненню.

2. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати уповноваженому представнику трудового колективу для виконання ним повноважень в інтересах трудового колективу, а саме 2 години на тиждень.

3. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання уповноваженого представника трудового колективу щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів щодо їх усунення.

4. На вимогу уповноваженого представника трудового колективу надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку підприємства.

5. Надавати можливість уповноваженому представнику трудового колективу перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування.

6. Для забезпечення діяльності уповноваженого представника трудового колективу, проведення зборів працівників підприємства надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов'язуються:

1. Визначити директора підприємства відповідальним за виконання умов договору.

2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору представниками сторін, які вели переговори з його укладення, в узгодженому ними порядку.

3. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

4. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз'яснення.

5. У разі порушення чи невиконання зобов'язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

6. Сторони визнають право найманих працівників, які не брали участі у переговорах, приєднуватись до цього договору протягом усього терміну його дії за умови, якщо вони візьмуть на себе зобов'язання щодо його виконання у визначеному цим договором порядку.

7. Доповнення та зміни до договору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам договір. Доповнення та зміни до договору є його невід'ємними частинами.

8. Цей договір складено в двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

9. Договір схвалено на загальних зборах трудового колективу. Розбіжностей при схваленні колективного договору не виявлено.

Договір підписали:

Від власника:

Директор ТОВ "ХХХ"

___________________________

Від трудового колективу:

_____________________________