ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Підряд, послуги

Договір підряду на виготовлення продукції із матеріалів замовника

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ІЗ МАТЕРІАЛІВ ЗАМОВНИКА

м. ________________________                                                                                        "___" ____________ 200_ р.

__________________________________________________________________________

                                          (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ________________________________________

__________________________________________________________________________,

                            (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________,

                                        (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _________________________________________________________

                                                 (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Підрядник") в особі _______________________________________

_________________________________________________________________________,

                                     (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________,

                                  (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої с сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір підряду на виготовлення продукції із матеріалів Замовника (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати роботи, визначені у п. 2.1 цього Договору (надалі іменуються "роботи"), щодо виготовлення наступної продукції із матеріалів Замовника: _____________________________________________________ (надалі іменується "продукція"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи (продукцію).

2. ОБСЯГ ТА ВИДИ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДНИКОМ

2.1. Підрядник зобов'язується забезпечувати систематичне виробництво (тобто ____________________________________) продукції в загальному обсязі ___________ партій по _______________ одиниць продукції кожна на виробничих площах Підрядника, які знаходяться за адресою ____________________________.

3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРОДУКЦІЇ

3.1. Кількісні і якісні характеристики продукції визначаються Замовником на кожну її партію шляхом надання окремої специфікації Підряднику в строк ____________.

3.2. Строки виробництва окремої партії продукції та строки її передання Замовнику визначається Замовником шляхом передання Підряднику специфікації по факсу або поштою в строк ________________, але не можуть бути меншими: _______________ - для виробництва партії продукції, _________________ - для передання партії продукції Замовнику.

3.3. Якість продукції повинна відповідати вимогам Замовника, викладеним у ________________ та вимогам, встановленим чинним законодавством України.

3.4. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виробництва продукції, які надаються Замовником шляхом _____________ в строк ____________________.

3.5. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості продукції, шляхом ______________.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника, які визначені у Додатку N ___ до цього Договору. Матеріали, які не були надані Замовником, але є необхідними для виконання робіт, надаються Підрядником.

4.2. Замовник надає Підрядникові матеріали для виконання робіт шляхом ___________________ у _________________ строк.

4.3. Якість матеріалів Підрядника, що використовуються ним для виконання робіт за цим Договором, повинна відповідати вимогам Замовника.

4.4. Норми витрат матеріалу Замовника визначені у ________________. Підрядник відповідає за неправильне використання матеріалів, наданих Замовником. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові звіт про використання матеріалів Замовника у _____________ строк шляхом _________________ та повернути Замовникові залишок відповідних матеріалів та основні відходи шляхом _____________ у _____________ строк. За порушення своїх обов'язків, що визначені у цьому пункті Договору, Підрядник несе наступну відповідальність: _________________________________________.

4.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здавання Підрядником визначених цим Договором робіт несе Сторона, яка надала матеріал, а після настання цього Строку - Сторона, яка пропустила строк.

4.6. Підрядник протягом 10-ти календарних після набрання чинності цим Договором надає Замовнику необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для ознайомлення з процесом виконання робіт, а Замовник протягом 5-ти календарних днів погоджує цю проектну документацію і в разі необхідності для покращення якості виробів надає додаткову (технічне завдання).

4.7. Підрядник зобов'язується забезпечити Замовнику необхідні умови для ознайомлення з виконанням робіт, які включають в себе і перевірку технологічних процесів шляхом ________________ в строк __________________.

4.8. Устаткування, обладнання та необхідні умови для виконання робіт повинні бути надані (забезпечені) Підрядником, але в разі необхідності (тобто за умови, що ___________________) можуть бути надані (забезпечені) Замовником шляхом _____________ в строк _________________.

4.9. У випадку неякісності наданого Замовником відповідно до умов цього Договору матеріалу Замовник зобов'язаний зробити заміну матеріалу протягом 10-ти діб з моменту повідомлення його про це Підрядником.

5. ЦІНА РОБОТИ

5.1. Ціна роботи за цим Договором визначається у твердому кошторисі, який є Додатком N ___ до цього Договору, та включає в себе відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи.

5.2. Витрати Підрядника відшкодовуються йому Замовником в порядку _________ в строк _____________.

5.3. Плата за виконані Підрядником роботи сплачується шляхом _______________ в строк _____________________.

5.4. За дострокове виконання робіт більш ніж на 15 днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі ____________ шляхом _________________.

6. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом ___________ з моменту надання йому матеріалів Замовника відповідно до ст. 4 цього Договору, завершувати роботи з виробництва конкретної партії продукції та передавати таку партію Замовнику шляхом __________ в строк, передбачений в п. 3.2 цього Договору.

6.2. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність продукції до здавання протягом 3-х календарних днів.

7. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

7.1. Підрядник зобов'язується в строк ________ інформувати Замовника про хід виконання робіт шляхом________________.

7.2. Замовник має право в будь-який час перевірити хід та якість робіт, що виконуються Підрядником, не втручаючись у його діяльність.

8. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

8.1. Приймання-передача продукції здійснюється Сторонами за Актом приймання-передачі окремої партії продукції протягом ________ з моменту повідомлення Замовника про готовність чергової партії до приймання у визначеному в Додатку N ___ до цього Договору порядку.

8.2. Приймання-передача продукції здійснюється за адресою: ____________________________________.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

9.1. Гарантійний строк на продукцію за цим Договором складає ________ з моменту передання відповідної партії продукції в порядку, встановленому в ст. 8 цього Договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.11.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. На момент укладення цього Договору Підрядник та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

12.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.

12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РІКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПІДПИСИ

За ЗАМОВНИКА

Керівник ____________/_________/

м. п.

ПІДРЯДНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

СТОРІН

За ПІДРЯДНИКА

Керівник ___________/_________/

м. п.