ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Підряд, послуги

Договір про надання охоронних послуг

ДОГОВІР

про надання охоронних послуг

м. ___________                                                                                                                                 "___" ____________ 20__ р.

Суб'єкт охоронної діяльності ____________________________________ (вказати найменування) в особі Директора ______________________________ (вказати П. І. Б.), який діє на підставі Статуту і на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії N ________ - "Виконавець", з одного боку, та юридична особа ________________________________ (вказати найменування) в особі директора _________________________________ (вказати П. І. Б.), який діє на підставі повноважень, наданих Статутом, "Замовник", з іншого боку, разом Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується прийняти під фізичну охорону та забезпечити належне виконання охорони_______________________________________________ (перерахувати об'єкти та матеріальні цінності, що будуть підлягати охороні за договором).

1.2. Згідно з ч. 3 ст. 8 Закону "Про охоронну діяльність" обов'язковою умовою на час укладення та здійснення умов договору є наявність у Замовника оригіналів документів або завірених в установленому порядку їх копії, що підтверджують його право володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого складає предмет договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони. Персонал Виконавця зобов'язаний мати службове посвідчення і на прохання Замовника завжди пред'являти його для посвідчення своєї особи.

1.3. Територія Замовника, що охороняється за даним Договором, розташована за адресою: _________________________________ (вказати адресу). План території, що підлягає охороні, позначений в додатку 1 (що є невід'ємною частиною даного Договору).

1.4. Кількість об'єктів та матеріальних цінностей, що передається під охорону, їх стан, технічні характеристики та зовнішній вигляд повинні в повній мірі відповідати відомостям, вказаним у додатку 2.

1.5. Замовник, в свою чергу, зобов'язується своєчасно здійснювати оплату послуг Виконавцю на умовах і в порядку, встановлених цим Договором.

2. Організація та здійснення охорони

2.1. Виконавець забезпечує цілісність об'єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається, недоторканність фізичних осіб та припиняє шляхом здійснення заходів реагування правопорушення проти власності, фізичних осіб, порушення режиму роботи об'єктів охорони.

2.2. Виконавець здійснює охорону з моменту здачі об'єкта під охорону і до моменту зняття об'єкта охорони з-під охорони. Умови та порядок здачі під охорону та зняття з-під охорони об'єкта охорони визначаються додатком 3 (що є невід'ємною частиною до цього Договору).

2.3. При виникненні факту порушення цілісності приміщень, що охороняються, або при заподіянні збитків, пошкодженні майна або матеріальних цінностей Виконавець негайно у будь-який спосіб повідомляє відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях здійснення заходів охорони.

2.4. Виконавець забезпечує належне зберігання відео- та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони, протягом одного року з можливістю використання їх виключно у службовій діяльності.

3. Порядок здачі та зняття об'єкта охорони

3.1. Охорона об'єкта здійснюється Виконавцем щодня з ________ годин до _________ годин (вказати в який буде проводитися охорона), починаючи з _____/____________/_____. Кількість постів, їх розташування на території, що охороняється, та порядок щоденного приймання та здачі Виконавцем під охорону об'єкта визначається додатком 3 (що є невід'ємною частиною Договору).

4. Вартість послуг охорони та порядок розрахунків

4.1. Розмір оплати за послуги по даному Договору визначається на підставі діючих на день оформлення Договору розцінок Виконавця, вказаних у додатку 4 (що є невід'ємною частиною Договору) та становить ________________ грн. в місяць.

4.2. Вартість послуг може змінюватися за узгодженням Сторін, залежно від зміни норм витрат на здійснення охорони, цін на ринку, збільшення розміру податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що можуть безпосередньо впливати на вартість виконання послуг, на основі наданого Виконавцем обґрунтованого розрахунку.

4.3. Замовник може не погодитися зі зміною розцінок і розірвати Договір, про що сповістити Виконавця протягом (вказати строк, за який має бути сповіщений виконавець) з моменту отримання повідомлення.

4.4. Оплата за охорону проводиться (вказати спосіб проведення розрахунків: авансовим платежем, на підставі рахунку-фактури, перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або в інший обраний спосіб) до _______ числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.5. Оплата за виконання згідно з цим Договором заходів охорони об'єкта здійснюється в національній валюті України.

4.6. Відповідальність за правильність здійснених платежів несе Замовник (за умови надання Виконавцем правильних реквізитів).

4.7. У випадку невиконання умов оплати Виконавець має право призупинити обслуговування Замовника.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Вимагати від Виконавця належного виконання його персоналом обов'язків за цим Договором.

5.1.2. Вимагати усунення порушень умов цього Договору.

5.1.3. Розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбаченому цим Договором або чинним законодавством.

5.1.4.У випадку порушення прав оскаржити дії виконавця в судовому порядку.

5.1.5. На власний розсуд вести свою господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить нормам діючого законодавства.

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1.У відповідності до умов цього Договору оплачувати послуги Виконавця.

5.2.2. Дотримуватися правил використання послуг та виконувати всі мотивовані рекомендації Виконавця, що стосуються безпеки, що надаються письмово.

5.2.3. Надати Виконавцю до початку охорони всю необхідну інформацію, схеми, плани, необхідні для охорони об'єкта.

5.2.4. Не вживати ніяких заходів, свідомо або ненавмисно, які можуть потягти за собою порушення нормального функціонування охорони.

5.2.5. Повідомляти достовірну контактну інформацію та свої реквізити і своєчасно сповіщати Виконавця про зміну контактної інформації та реквізитів.

5.2.6. Своєчасно, але не пізніше ніж за ___ діб письмово повідомляти Виконавця про проведення капітального ремонту або переобладнання приміщень, зміну режиму або профілю роботи, зміну або появу нових місць зберігання цінностей, передачу в оренду іншим юридичним особам окремих приміщень (будівель), що охороняються, проведення інших заходів, внаслідок яких може виникнути потреба тимчасової зміни характеру охорони.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати усунення порушень умов цього Договору.

5.3.2. Вимагати від Замовника належного виконання його працівниками обов'язків за цим Договором.

5.3.3. Одержувати за своїм письмовим запитом від Замовника відомості та копії документів, необхідні для здійснення заходів охорони на об'єкті охорони.

5.3.4. За згодою Замовника оглядати територію, будинки, приміщення, майно, що охороняється.

5.3.5. Проводити відкриту відео-, фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов'язковим оприлюдненням на об'єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів.

5.3.6. Призупинити дію Договору у випадках ненадходження від Замовника повної оплати вартості відповідних послуг у належний строк.

5.3.7. Розірвати цей Договір у випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Забезпечити у межах наданих повноважень надійну охорону об'єктів та матеріальних цінностей Замовника, що прийняті під охорону.

5.4.2. Надавати послуги згідно з умовами і вимогами Договору.

5.4.3. Інформувати Замовника про зміну вартості послуг не пізніше, ніж за (Вказати кількість днів) робочих днів до введення в дію таких змін.

5.4.4. Не розголошувати й не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання даного договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

5.4.5. Безоплатно усунути недоліки наданих послуг, що виникли з його вини.

5.4.6. Не допускати проникнення сторонніх осіб на територію, що охороняється.

5.4.7. Контролювати ввезення та вивезення товарно-матеріальних цінностей на територію або з території об'єкта, який охороняється.

5.4.8. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на об'єкті, що охороняється, у разі виявлення пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації невідкладно інформувати про це пожежну частину і вживати заходів щодо ліквідації пожежі.

(Вказати інші можливі обов'язки та права Виконавця)

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Виконавець несе матеріальну відповідальність і відшкодовує повну вартість шкоди, заподіяного майну Замовника або майну, за яке відповідає Замовник.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну майну Замовника або майну, за яке відповідає Замовник, шкоду, якщо доведе, що працівниками Виконавця були вжиті всі заходи для запобігання такій шкоді.

6.5. Розмір шкоди повинен бути підтверджений Замовником відповідними документами і розрахунком вартості викраденого, знищеного або пошкодженого майна, складеним за участі Виконавця та звіреним з бухгалтерськими даними. У відшкодовувану шкоду входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, а також викрадені грошові суми.

6.6. У разі порушення строку оплати вартості наданих Виконавцем послуг Замовник за кожен день прострочення зобов'язаний виплатити Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, діючої на період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості.

6.7. Сторона не несе відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо воно сталося не з її вини (форс-мажорні обставини)

6.8. Спори вирішуються в судовому порядку.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і яких не було можливості уникнути або усунути, як то: війна, рішення державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору або унеможливлюють їх виконання повністю або частково; пожежі, повені, землетруси й інші стихійні лиха, технічні аварії з важкими наслідками, епідемії, епізоотії та інші обставини. Сторона, для якої стало неможливим виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону як про настання таких обставин, так і про припинення таких обставин або їх наслідків.

7.2. Протягом одного дня після появи таких обставин або на початку дії їх наслідків Сторони повинні письмово погодити строк, на який припиняється дія даного Договору. Якщо такі обставини або їх наслідки будуть тривати довше погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором; у цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати відшкодування іншою Стороною збитків, у тому числі упущеної вигоди.

7.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Додаткові умови

9.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у даному Договорі реквізитів і зобов'язуються своєчасно у письмовій формі сповіщати іншу Сторону про їх зміну. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних з таким неповідомленням несприятливих наслідків.

9.2. Уступка права вимоги та (або) переведення боргу за даним Договором однією із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового узгодження цього з іншою Стороною.

9.3. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони складені у письмовій формі, підписані Сторонами і скріплені їх печатками.

9.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу і можуть враховуватися виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.5. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. Строк дії договору та юридичні адреси сторін

10.1. Договір набуває сили з дати його підписання й діє протягом одного року з моменту підписання, але не раніше, ніж Сторони виконають свої зобов'язання в повному обсязі, якщо інше не передбачене в даному Договорі.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


 

ЗАМОВНИК                              ВИКОНАВЕЦЬ

___________________________      ___________________________

___________________________      ___________________________

___________________________      ___________________________

___________________________      ___________________________

ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник _________________      Виконавець________________

                 (підпис)                                       (підпис)

Додаток N 1

Додаток N 2

Додаток N 3

Додаток N 4

В додатках мають бути визначені індивідуальні особливості здійснення охорони відповідно до вимог Замовника, плану розташування об'єкта охороні, переліку майна та цінностей, що підлягатимуть охороні та розцінок Виконавця.