ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Перевезення

Договір фрахту для перевезення вантажу

ДОГОВІР

ФРАХТУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

м. ____________                                                                                                             "___" ____________ 20__ р.

Ми,_____________________________________________________________________

                    (вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Перевізник") в особі ___________________________________________

                                                                             (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________,

що діє на підставі _____________________________________________________________,

                                         (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та ________________________________________________________________

                                                       (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ____________________________________________

                                                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

                                                (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір фрахту для перевезення вантажу (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Перевізник бере на себе зобов'язання за плату доставити з

_______________________________________________________________________________

                                                   (вказати пункт відправлення)

до ___________________________________________________________________________

                                                    (вказати пункт призначення)

визначений Замовником вантаж ___________________________________________________, а Замовник зобов'язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату.

1.2. Маршрут руху, узгоджений Сторонами у Додатку N ____ до даного Договору.

1.3. Окремі умови цього Договору деталізовані у Додатку N ______ до даного Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Перевізник зобов'язується надати технічно справний і пристосований для перевезення вантажу вантажний автомобіль _______________________________________.

2.2. Перевізник зобов'язується доставити вантаж до місця призначення не пізніше

______________________________________________________________________________.

                                                        (вказати дату і час)

2.3. Перевізник не вправі відхилятись від визначеного маршруту руху, крім випадків, коли зміна маршруту обумовлена об'єктивними причинами (тимчасова заборона руху на окремих ділянках з причин загрози безпеці, проведення ремонтних робіт тощо).

2.4. Страхування вантажу здійснюється

_________________________________________________________________________

                                                (вказати-Перевізником чи Замовником)

у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.

3. ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ

3.1. За перевезення вантажу Замовник сплачує Перевізникові плату, що становить ________________ грн., не пізніше "___" ____________ 20__ року шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Перевізника.

3.2. Датою сплати вважається момент зарахування коштів на поточний рахунок Перевізника.

4. ВВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі затримки або ненадання вантажного автомобіля для перевезення Перевізник сплачує Замовнику штраф у розмірі ________________.

4.3. У разі відмови Замовника від перевезення Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі ______________.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються у відповідності із чинним в Україні законодавством.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з

______________________________________________________________________________.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _____________________________________________________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, зокрема, спеціальними транспортними законами, транспортними кодексами (статутами), іншими спеціальними нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕВІЗНИК

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

ПІДПИСИ

За ПЕРЕВІЗНИКА

Керівник ______________/_________/

М. П.

ЗАМОВНИК

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

СТОРІН

За ЗАМОВНИКА

Керівник ______________/________/

М. П.

 

Звертайтесь за допомогою з будь-яких юридичних питань до нашого юридичного бюро "Ксенія Гольдарб та партнери" - юридичні послуги Київ