ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Оренда (найм), лізинг, прокат

Договір прокату

ДОГОВІР ПРОКАТУ

м. _______________                                                                                                                  "___" ____________ 20__ р.

Громадянин України _____________________________________________________,

                                         (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _______________________________________________________,

                                                              (вказати місце проживання)

(надалі іменується "Наймач"), з однієї сторони,

та____________________________________________________________________________

                                                  (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Наймодавець") в особі _________________________________________

_____________________________________________________________________________,

                                         (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________,

                                                  (вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір прокату (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. За цим Договором Наймач отримує від Наймодавця в строкове платне користування передбачені цим Договором рухомі речі (надалі іменується "речі"), за що зобов'язується щомісяця не пізніше ___ числа поточного місяця сплачувати готівкою в касу Наймодавця гроші в наступних розмірах (визначених на підставі тарифів Наймодавця):

Назва речі

Заводський або інвентарний N

Технічний стан

Розмір щомісячної плати

___ грн. ___ коп.

___ грн. ___ коп.

Разом

___ грн. ___ коп.

2. Передача речей за цим Договором від Наймодавця Наймачу відбувається в момент укладення Сторонами цього Договору.

3. Передача речей за цим Договором від Наймодавця Наймачу та від Наймача Наймодавцю здійснюється за актами приймання-передачі.

4. Речі мають використовуватися Наймачем для задоволення його побутових невиробничих потреб.

5. Наймач не має права на укладення договору піднайму щодо речей та не має переважного права на купівлю речей у разі їх продажу Наймодавцем.

6. Капітальний і поточний ремонт речей здійснює Наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речей сталося з вини Наймача.

7. В разі прострочення платежу понад встановлений п. 1 цього Договору строк з Наймача стягується пеня в розмірі ___ % від суми несплаченого вчасно платежу за кожний день прострочення платежу.

8. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Наймодавця.

9. Строк цього Договору та строк користування речами встановлено Сторонами до "___" ____________ ____ року.

10. Наймач має право відмовитися від цього Договору і повернути речі Наймодавцеві у будь-який час до закінчення строку цього Договору, сплативши при цьому плату за прокат речей, зменшену відповідно до тривалості фактичного користування речами.

11. Не пізніше, ніж за ________ до закінчення строку цього Договору, Наймач зобов'язаний повернути речі Наймодавцеві в такому ж стані, в якому він отримував їх у користування із урахуванням їх можливого природного зносу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

НАЙМОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПІДПИСИ

За НАЙМОДАВЦЯ

Керівник ___________/_______/

м. п.

НАЙМАЧ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

СТОРІН

НАЙМАЧ __________/______/