ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА

Договір поставки на умовах СІР

ДОГОВІР ПОСТАВКИ N ___

м. __________________                                                                                                                          "___" _____________ 200_р.

______________________________________________________________________

                                  (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі _______________________________________

____________________________________________________________________________,

                              (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________,

                                         (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та__________________________________________________________________________

                                               (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі __________________________________________

____________________________________________________________________________,

                                      (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________, з другої сторони,

                                    (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити ____________________________________________ (надалі іменуються "Товари"), що визначені в специфікації, яка є додатком N 1 до цього Договору (надалі іменується "специфікація"), на суму ______________________________________.

1.2. Якість Товарів, що поставляються за цим Договором, має відповідати ____________________________________________________________________________.

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)

1.3. Гарантійний строк щодо Товарів, що поставляються за цим Договором, складає __________________________________ та обраховується з моменту __________.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. ЦІНА І КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Ціна на Товари, що поставляються за цим Договором, їх кількість та асортимент, вказані в специфікації.

2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркування.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ

3.1. Постачальник поставляє Товари автомобільним транспортом на умовах "Перевезення і страхування оплачені до" (CIP), місто ___________, що підтверджується автонакладною (CMR).

3.2. За зберігання Постачальником Товарів, не отриманих Покупцем зі складу протягом 10 (десяти) днів після отримання повідомлення про прибуття вантажу, буде стягуватись плата в розмірі _____________ за одне транспортне місце за кожний день зберігання.

3.3. Постачальник проводить поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців з дня набрання чинності цим Договором.

3.4. Не пізніше ніж за __________ (_________________) днів до дати передачі товару Покупцю Постачальник повідомляє Покупця по факсу або в інший спосіб, узгоджений Сторонами, про строки і місце поставки.

3.5. За погодженням Сторін допускається дострокова поставка Товарів

3.6. Часткове відвантаження Товарів за цим Договором не допускається.

4. ОПЛАТА ТОВАРІВ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Оплата за цим Договором повинна провадитись у формі 100 % попередньої оплати.

4.2. Оплата за Товари повинна провадитись протягом ____________ з дня набрання чинності цим Договором.

4.3. Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з використанням національної валюти України - гривні, в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

5.1. Якість Товарів, що поставляються за цим Договором, окрім вимог, передбачених п. 1.2 цього Договору, повинна відповідати сертифікатам якості на Товари Постачальника.

6. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ

6.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу.

6.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступні маркування фарбою, що не змивається:

Найменування і адреса Покупця: ____________________________________.

Верх

Обережно

Не кантувати

Договір N ________________________________________________________.

Постачальник _____________________________________________________.

(найменування)

Наряд N _________________________________________________________.

Транс N __________________________________________________________.

Ящик N __________________________________________________________.

Вага брутто ____________________________________________________ кг.

Вага нетто _____________________________________________________ кг.

Розміри ящика __________________________ см (довжина, ширина, висота).

На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Постачальник дає гарантію, що всі Товари не мають і не будуть мати дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого вони виготовлені, або з процесом їх виробництва, на період ___________________ з дати ________________________, тільки в тому випадку, якщо:

а) Товари використовуються згідно до їх цільового призначення із дотриманням відповідних інструкцій по обслуговуванню, що надсилаються Постачальником разом із Товарами.

б) Обслуговування та ремонт Товарів провадилося виключно Постачальником або обслуговуючою організацією, що спеціально уповноважена на те Постачальником.

7.2. Постачальник на свій розсуд: ремонтує або проводить безкоштовну заміну Товару чи його частини, яка не буде відповідати викладеним вище гарантійним умовам.

7.3. Ця гарантія не поширюється на __________________________________ _______________________________, що разом називаються "елементи, які швидко зношуються". Постачальник на свій розсуд вправі відремонтувати або замінити будь-який з елементів, що швидко зношуються, якщо, на погляд Постачальника, такий елемент виявився дефектним.

7.4. Товари чи їх частина, до яких Покупець пред'являє претензію, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обґрунтованості претензії Постачальником або його представником.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

8.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі варто розуміти будь-як обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

9.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Продавцем або Покупцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

9.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

12.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

12.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Підписи

За ПОСТАЧАЛЬНИКА

Керівник _____________/____________/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторін

За ПОКУПЦЯ

Керівник _____________/____________/

м. п.