ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА

Договір поставки (на умовах Франко-Завод)

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. _________________                                                                                                                    "___" ____________ 200_ р.

_______________________________________________________________________________

                                                     (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________________

_______________________________________________________________________________,

                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________,

                                           (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та_____________________________________________________________________________

                                                           (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі _____________________________________________

_______________________________________________________________________________,

                                   (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________, з іншої сторони,

                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити _______________________________________________________________________, що зазначений у специфікації, яка є додатком N 1 до цього Договору (надалі іменується "специфікація"), на суму _________________________________ (надалі іменується "товар").

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.3. Якість товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати _______________________________________________________________________________.

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

2. ЦІНИ І КІЛЬКІСТЬ

2.1. Ціни, кількість та асортимент товару, що поставляється за цим Договором, вказані в специфікації.

2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркування.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Продавець поставляє товар на умовах "Франко-завод" (EXW), місто _________________________, в строки, вказані в додатку N ___ до цього Договору.

3.2. Не пізніше ніж за __________ (________________________________) днів до дати передачі товару Покупцю Продавець повідомляє Покупця по факсу про строки і місце поставки.

4. ОПЛАТА ТОВАРУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Оплата за цим Договором повинна провадитись у формі 100 % попередньої оплати.

4.2. Оплата за Товари повинна провадитись протягом__________(_________) днів з дня набрання чинності цим Договором.

4.3. Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з використанням національної валюти України - гривні, в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника.

5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

5.1. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання товару під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження товару від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу.

5.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступні маркування фарбою, що не змивається:

Найменування і адреса Покупця: ______________________________________.

Верх

Обережно

Не кантувати

Договір N __________________________________________________________.

Продавець _________________________________________________________.

(найменування)

Наряд N ___________________________________________________________.

Транс N ___________________________________________________________.

Ящик N ___________________________________________________________.

Вага брутто ______________________________________________________ кг.

Вага нетто _______________________________________________________ кг.

Розміри ящика __________________________ см (довжина, ширина, висота).

На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.

6. ГАРАНТІЇ

6.1. Продавець дає гарантію, що весь товар не має і не буде мати дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого він вироблений, або з процесом його виробництва, на період 12 (дванадцять) місяців з дати передачі товару Покупцеві тільки в тому випадку, якщо:

а) товар використовується згідно з його цільовим призначенням з дотриманням відповідних інструкцій по обслуговуванню, що надсилаються Постачальником Покупцеві разом із товаром;

б) обслуговування та ремонт товарів провадилися виключно Постачальником або обслуговуючою організацією, що спеціально уповноважена на те Постачальником.

6.2. Постачальник на свій розсуд: ремонтує або проводить безкоштовну заміну товару чи його частини, яка не буде відповідати викладеним вище гарантійним умовам.

6.3. Ця гарантія не поширюється на ___________________________________, що разом називаються "елементи, які швидко зношуються". Постачальник вправі на свій розсуд відремонтувати або замінити будь-який з елементів, що швидко зношуються, якщо, на погляд Постачальника, такий елемент виявився дефектним.

6.4. Товари чи їх частина, до яких Покупець пред'являє претензію, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обгрунтованості претензії Постачальником або його представником.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі варто розуміти будь-як обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

8.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором.

8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Продавцем або Покупцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

8.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору, та закінчується ___________________________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо Договору, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Підписи

За ПОСТАЧАЛЬНИКА

Керівник _____________/____________/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторін

За ПОКУПЦЯ

Керівник _____________/____________/

м. п.