ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА

Договір поставки

ДОГОВІР ПОСТАВКИ N ___

м. __________________                                                                                                                          "___" ______________ 20__ р.

________________________________________________________________________

                                    (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________________,

                           (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________, з однієї сторони,

                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та_____________________________________________________________________________

                                           (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі _____________________________________________

______________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________, з іншої сторони,

                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір поставки N ____ (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає та оплачує _____________, загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком N 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Якість товару має відповідати _________________________________ і засвідчується Постачальником шляхом ____________________________________________.

1.5. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов'язується передати Покупцеві товар разом із усіма його приналежностями та документами, що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до вимог чинного законодавства України, у _____________ строк з моменту набрання чинності цим Договором у __________________ на умовах __________________.

2.2. Покупець зобов'язується своєчасно і належним чином прийняти товар від Постачальника та оплатити його протягом ______ банківських днів з моменту передання товару Постачальником.

3. ТАРА (УПАКОВКА). МАРКУВАННЯ

3.1. Товари передаються Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно із вимогами _____________________.

3.2. Тара (упаковка) товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування.

3.3. Кожне вантажне місце товару повинно бути промаркованим на тарі (упаковці) чи на ярлику.

3.4. Маркування має містити відомості про ___________________________________.

3.5. Спосіб нанесення маркування має забезпечувати його стійкість за звичайних умов зберігання і транспортування товару.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Оплата товарів Покупцем здійснюється за загальною ціною товару шляхом переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються через установу банку згідно із правилами, передбаченими чинним законодавством України для безготівкових розрахунків.

4.3. Сторони вправі своєю домовленістю змінити порядок, форму та види здійснення розрахунків за цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Постачальник за порушення обов'язку, визначеного у п. 2.1 цього Договору, за вимогою Покупця зобов'язаний сплатити останньому неустойку у розмірі _______________ (або штраф у розмірі ____ % від ціни не поставленої у строк частини товару).

5.3. За необґрунтовану, безпідставну і не передбачену чинним законодавством України відмову Покупця від приймання товару від Постачальника або прострочення у прийманні товару, що триває більш ніж _________, Покупець за вимогою Постачальника зобов'язаний сплатити останньому неустойку у розмірі ________________.

5.4. За передачу Покупцеві товару неналежної якості Постачальник зобов'язується за вимогою Покупця сплатити останньому штраф у розмірі ____________ від ціни загальної товару неналежної якості.

5.5. Покупець за порушення обов'язку, визначеного у п. 2.2 цього Договору, за вимогою Постачальника зобов'язаний сплатити останньому пеню у розмірі _____ % від простроченої суми за кожен день прострочення із урахуванням обмежень, встановлених Законом України від 22 листопада 1996 р. "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

5.6. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла виникненню або збільшенню збитків.

5.7. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.8. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується ___________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості..

8.2. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Підписи

За ПОСТАЧАЛЬНИКА

Керівник _____________/____________/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторін

За ПОКУПЦЯ

Керівник _____________/____________/

м. п.

Звертайтесь за допомогою з будь-яких юридичних питань до нашого юридичного бюро "Ксенія Гольдарб та партнери" - юридичні послуги Київ