ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА

Договор міни

ДОГОВІР міни N ___

 

м. ______________                                                                                                                              "___" _______________ 20__ р.

_______________________________________________________________________

                                        (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

                               (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________,

                                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та ____________________________________________________________

                                                          (вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 2") в особі ___________________________________________,

                                                                     (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________,

                                            (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона")

уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Сторона 1 зобов'язана у строк до "___" ____________ 20__ р. передати у власність Сторони 2 майно (надалі іменується "Товар 1") відповідно до специфікації N 1, що є Додатком N 1 до цього Договору, а Сторона 2 зобов'язана у строк до "___" __________ 20__ р. взамін передати у власність Сторони 1 майно (надалі іменується "Товар 2") відповідно до специфікації N 2, що є Додатком N 2 до цього Договору.

1.2. Ціна Товару 1 складає _______. Ціна Товару 2 складає ____________________.

1.3. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати:

- Товару 1 ______________________________________________________________;

  (вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

- Товару 2 ______________________________________________________________.

  (вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

1.4. Беручи участь у цьому Договорі, кожна із Сторін є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін.

1.5. Передання товарів за цим Договором здійснюється у _______________ на умовах ___________________.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ-1 ТА ТОВАРУ-2

2.1. Товар 1 і Товар 2 повинні відповідати характеристикам, зазначеним у відповідних специфікаціях, що є додатками до цього Договору.

2.2. Невідповідність реального стану Товару 1 та (або) Товару 2 їх характеристикам, зазначеним у відповідних специфікаціях, надає Стороні, що отримує такий Товар, право відмовитися від прийняття такого Товару і вимагати відшкодування збитків.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 1 І ТОВАРУ 2

3.1. Комплектність Товару 1 і Товару 2 повинні відповідати вимогам

_____________________________________________________________________________.

3.2. Приймання товарів посвідчується відповідними Актами приймання-передачі

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження і реквізити сторін

СТОРОНА 1

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи

За сторону 1

Керівник _______________/___________/

м. п.

СТОРОНА 2

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

сторін

За сторону 2

Керівник _______________/__________/

м. п.