ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА

ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

м. _______________                                                                   "___" _____________ 200_ р.

Громадянин України _________________________________________________________,

                                                          (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ______________________________________________________,

                                                                     (вказати місце проживання

(надалі іменується "Продавець"), з однієї сторони, та

громадянин України __________________________________________________________,

                                                             (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ______________________________________________________,

                                                                    (вказати місце проживання)

(надалі іменується "Покупець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу квартири (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити квартиру N _____________________ в будинку N __________________________________________________________________________

                                                                                                                                                       (цифрами і прописом) (прописом)

на вулиці _____________ в місті ________________ (надалі іменується "квартира").

2. Квартира складається з ___________ кімнат жилою площею ____________ кв. м та кухні. Загальна площа квартири становить ________________________________ кв. м

____________________________________________________________________________.

                                                         (прописом)

Основні характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком N 1 до цього Договору.

3. Квартира належить Продавцю на підставі _________________________ ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(вказати документ, який підтверджує право власності Продавця на квартиру)

4. Право власності Продавця на квартиру зареєстровано у ____________________________________________________________________________,

                                                                                                              (вказати відомості про державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру)

що підтверджується ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(вказати документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності Продавця на квартиру)

5. Продавець гарантує, що квартира належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

6. Продавець зобов'язується передати Покупцеві одночасно з переданням квартири усі документи, що стосуються квартири та підлягають переданню разом із нею згідно із чинним законодавством України та вимогами, що звичайно ставляться.

7. Договірна ціна квартири за цим Договором складає _______________________.

                                                                                                       (прописом)

8. Оціночна вартість квартири за цим Договором становить __________________________, що підтверджується _______________________________.

(прописом) (вказати документ)

9. Сплата договірної ціни квартири Продавцю здійснюється Покупцем у ____________ строк після державної реєстрації цього Договору шляхом передачі Покупцем Продавцеві грошових коштів у розмірі, що визначений у п. 6 цього Договору.

10. Будь-які витрати, пов'язані із укладенням цього Договору покладаються на _____________.

11. Продавець зобов'язується звільнити квартиру з членами своєї сім'ї не пізніше _____________________________________________, а Покупець дає згоду на проживання Продавця в квартирі до цього терміну.

12. Перехід права власності на квартиру від Продавця до Покупця відбувається з моменту його державної реєстрації.

13. Момент переходу ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження квартири збігається з моментом звільнення квартири Продавцем та членами його сім'ї.

14. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

15. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у порядку, що визначений чинним законодавством України.

16. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його державної реєстрації та діє протягом строку достатнього для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

17. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

18. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПРОДАВЕЦЬ

паспорт серія _____ N _________________

виданий_____________________________

проживає____________________________

____________________________________

Продавець: _________________________

(підпис)

ПОКУПЕЦЬ

паспорт серія _____ N _________________

виданий_____________________________

проживає____________________________

____________________________________

Покупець: __________________________

(підпис)

 

Звертайтесь за допомогою з будь-яких юридичних питань до нашого юридичного бюро "Ксенія Гольдарб та партнери" - юридичні послуги Київ